Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytora medycznego

Attachments:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie356 kB2019-11-12
Download this file (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert654 kB2019-11-12
Download this file (Załącznik nr 1 do SWKO.docx)Załącznik nr 1 do SWKO18 kB2019-11-12
Download this file (Załącznik nr 2 do SWKO.pdf)Załącznik nr 2 do SWKO531 kB2019-11-12
Download this file (Unieważnienie konkursu ofert.pdf)Unieważnienie konkursu ofert341 kB2019-11-21

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU

ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
Ul. Ks. R. Markwarta 7, 85-015 BYDGOSZCZ

Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca kwalifikacje do zajmowania stanowiska określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) tj.:

 1. posiada wykształcenie wyższe
 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków kierownika;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydat zgłaszający się do konkursu winien przedstawić:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska;
 3. opisany przebieg pracy zawodowej;
 4. kserokopie innych dokumentów, w szczególności potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe; dokumenty te powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata;
 5. koncepcję pracy na stanowisku objętym konkursem;
 6. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 7. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec kandydata zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 8. oświadczenie następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji – zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
 9. zgodę na przetwarzanie danych osobowych wg załącznika do ogłoszenia.

Ofertę należy przesłać w ciągu 20 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia na adres Departamentu Zdrowia Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń lub złożyć w biurze podawczo-kancelaryjnym, w następujący sposób: W kopercie z adresem Departamentu oraz adnotacją: „Nie otwierać” i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy” należy umieścić:

 • ofertę w zaklejonej kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata, w tym adresem e-mail, nr telefonu,
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 56 652 1868.

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy można uzyskać w godzinach pracy:

 1. administracji Pogotowia ul. ks. R. Markwarta 7, 85-015 BYDGOSZCZ
 2. Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Ogłoszenie o konkursie wraz z załącznikami znajduje się na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza - kierownika zespołu oraz przez ratownika medycznego, pielęgniarkę/pielęgniarza - kierowcę

Attachments:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie384 kB2019-10-10
Download this file (SZCZEGOLOWE WARUNKI KONKURSU OFERT.pdf)SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT470 kB2019-10-10
Download this file (Załącznik nr 1 do SWKO.docx)Załącznik nr 1 do SWKO18 kB2019-10-10
Download this file (Załącznik nr 2 do SWKO.pdf)Załącznik nr 2 do SWKO409 kB2019-10-10
Download this file (Rozmowa kwalifikacyjna.pdf)Rozmowa kwalifikacyjna477 kB2019-10-21
Download this file (Rozstrzygnięcie konkursu.pdf)Rozstrzygnięcie konkursu510 kB2019-10-25

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez dyspozytora medycznego

Attachments:
Download this file (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie290 kB2019-10-10
Download this file (Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert.pdf)Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert577 kB2019-10-10
Download this file (Załącznik nr 1 do SWKO.docx)Załącznik nr 1 do SWKO18 kB2019-10-10
Download this file (Załącznik nr 2 do SWKO.pdf)Załącznik nr 2 do SWKO473 kB2019-10-10
Download this file (Rozmowa kwalifikacyjna.pdf)Rozmowa kwalifikacyjna477 kB2019-10-21
Download this file (Rozstrzygnięcie konkursu.pdf)Rozstrzygnięcie konkursu477 kB2019-10-25