Mienie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy tworzy fundusz założycielski w postaci nieruchomości oraz mienie ruchome, będące w zarządzie WSPR w Bydgoszczy.

Wartość rzeczowych aktywów trwałych netto według stanu na dzień 31.12.2018 roku wynosi 10 296 981,59 zł w tym:
środki trwałe – 10 292 061,59 zł
środki trwałe w budowie – 4 920,00 zł

Wszelkie zmiany w kapitale tj. zbycie, wydzierżawienie lub najem majątku trwałego jednostki dokonuje się na zasadach określonych przez organ założycielski. Gospodarka finansowa prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości oraz Statutu Stacji Pogotowia. Stacja samodzielnie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i majątkiem Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz majątkiem własnym - zakupionym lub otrzymanym.

Podstawą gospodarki jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora jednostki.