Podstawowym celem Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu medycznych czynności ratunkowych tj. udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez jednostki systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.), w warunkach poza szpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Przedmiotem działania Pogotowia Ratunkowego jest:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
2) koordynowanie, organizowanie i zawiadowanie całokształtem spraw związanych z łącznością ratowniczą pomiędzy dyspozytornią, zespołami i innymi podmiotami związanymi z ratownictwem;
3) systematyczna obserwacja i analiza przyczyn wypadków, urazów, zgonów i nagłych zachorowań oraz niezwłoczne powiadamianie właściwych organów administracji i samorządu o przyczynach i wynikających wnioskach oraz sporządzanie okresowych ocen sytuacji na terenie działania Pogotowia Ratunkowego oraz innych analiz wynikających z jego zadań;
4) kształcenie osób wykonujących zawody medyczne, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
5) realizowanie zadań z zakresu obronności.

WSPR w Bydgoszczy wykonuje swoje zadania m.in. poprzez 18 zespołów ratownictwa medycznego:
- 3 zespoły specjalistyczne
- 15 zespołów podstawowych
- 1 motoambulans
zlokalizowane w 9 miejscach, na terenie miasta Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego.