STATUT

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy, zwana dalej „Pogotowiem Ratunkowym”, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

2. Podmiotem tworzącym i sprawującym nadzór nad Pogotowiem Ratunkowym jest Województwo Kujawsko-Pomorskie.

3. Siedzibą Pogotowia Ratunkowego jest miasto Bydgoszcz.

4. Obszar działania Pogotowia Ratunkowego obejmuje powiat bydgoski. Pozostały obszar działania wynikać będzie z umów zawartych z usługobiorcami w kraju i zagranicą.

 

Rozdział II
Cele i zadania

§ 2. Podstawowym celem Pogotowia Ratunkowego jest prowadzenie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu medycznych czynności ratunkowych tj. udzielaniu świadczeń zdrowotnych przez jednostki systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 z późn. zm.), w warunkach poza szpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

§ 3. Przedmiotem działania Pogotowia Ratunkowego jest:
1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego;
2) koordynowanie, organizowanie i zawiadowanie całokształtem spraw związanych z łącznością ratowniczą pomiędzy dyspozytornią, zespołami i innymi podmiotami związanymi z ratownictwem;
3) systematyczna obserwacja i analiza przyczyn wypadków, urazów, zgonów i nagłych zachorowań oraz niezwłoczne powiadamianie właściwych organów administracji i samorządu o przyczynach i wynikających wnioskach oraz sporządzanie okresowych ocen sytuacji na terenie działania Pogotowia Ratunkowego oraz innych analiz wynikających z jego zadań;
4) kształcenie osób wykonujących zawody medyczne, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
5) realizowanie zadań z zakresu obronności.

§ 4. Do zadań Pogotowia Ratunkowego wynikających z zawartych umów należy:
1) zabezpieczanie imprez;
2) transporty asekuracyjne;
3) prowadzenie szkoleń;
4) pomoc doraźna i transport sanitarny;
5) nocna i świąteczna opieka medyczna.

§ 5. 1. Poza działalnością wymienioną w § 2 i § 3 Pogotowie Ratunkowe może prowadzić działalność gospodarczą, w celu wykorzystania wolnego potencjału osobowego i materialnego, w zakresie:
1) sprzedaży, dzierżawy, serwisowania i wdrożenia systemów informatycznych wspomagających zarządzanie służb ratunkowych lub modułów wchodzących, w ich skład oraz przetwarzania i obróbki danych informatycznych;
2) medycznych transportów asekuracyjnych;
3) zabezpieczania imprez;
4) wypożyczania sprzętu medycznego;
5) sprzedaży towarów i usług niewymagających uzyskania koncesji oraz nienaruszającej przepisów ustawy o działalności leczniczej.

2. Pogotowie Ratunkowe może uzyskiwać przychody ze sprzedaży, najmu, dzierżawy aktywów trwałych.

 

Rozdział III
Organy Pogotowia Ratunkowego

§ 6. 1. Pogotowiem Ratunkowym kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor.

2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące Pogotowia Ratunkowego i ponosi za nie odpowiedzialność.

3. W przypadku kiedy Dyrektor nie jest lekarzem, kieruje Pogotowiem Ratunkowym przy pomocy zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa

4. W razie nieobecności Dyrektora Pogotowiem Ratunkowym kieruje:
1) zastępca Dyrektora ds. lecznictwa;
2) inny wyznaczony przez Dyrektora pracownik.

5. Dyrektor jest zatrudniany i zwalniany przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 7. 1. Rada Społeczna Pogotowia Ratunkowego, zwana dalej „Radą”, jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz doradczym Dyrektora Pogotowia Ratunkowego.

2. Rada wykonuje zadania określone w art. 48 ust. 2 ustawy o działalności leczniczej oraz przedstawia Województwu Kujawsko-Pomorskiemu opinie w sprawie oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczanie aktywów trwałych Pogotowia Ratunkowego.

3. Kadencja Rady trwa 4 lata.

4. W skład Rady wchodzą:
1) przewodniczący – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego lub osoba przez niego wyznaczona;
2) przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;
3) czterej przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

5. Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego odwołuje członka Rady przed upływem kadencji, w przypadku:
1) rezygnacji ze stanowiska;
2) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej sześć miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
3) nieusprawiedliwionej nieobecności na 4 kolejnych posiedzeniach Rady;
4) zmiany decyzji podmiotu wyznaczającego;
5) śmierci.

6. Przed upływem kadencji Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego może odwołać członka Rady z inicjatywy:
1) komisji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego właściwej ds. zdrowia;
2) grupy 3 radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
3) klubu Radnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
4) Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

7. Sposób zwoływania posiedzeń Rady, tryb pracy i podejmowania uchwał określa regulamin Rady, uchwalony przez Radę i zatwierdzony przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

 

Rozdział IV
Struktura organizacyjna Pogotowia Ratunkowego

§ 8. 1. W skład Pogotowia Ratunkowego wchodzi zakład leczniczy pod nazwą „Stacja Pogotowia Ratunkowego”.

2. W Pogotowiu Ratunkowym funkcjonują komórki organizacyjne działalności niemedycznej, pomocniczej oraz samodzielne stanowiska pracy.

§ 9. Strukturę organizacyjną, zadania, zakres działania Pogotowia Ratunkowego, oraz organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych wchodzących w skład Pogotowia Ratunkowego określa regulamin organizacyjny.

 

Rozdział V
Forma gospodarki finansowej

§ 10. 1. Pogotowie Ratunkowe prowadzi gospodarkę finansową w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, który pokrywa z posiadanych środków i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania.

2. Rachunkowość Pogotowia Ratunkowego prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

3. Pogotowie Ratunkowe może uzyskać i otrzymywać środki finansowe ze źródeł i na realizację zadań wymienionych w ustawie.

§ 11. 1. Wyboru podmiotu uprawnionego do przeprowadzania badania sprawozdania finansowego Pogotowia Ratunkowego dokonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

2. Sprawozdanie finansowe Pogotowia Ratunkowego zatwierdza Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.